රේඩියෝ රන් ලංකා

විදෙස් ශ්‍රී ලාංකේය රැකියා නියුක්තියන් සුවිශේෂී කොට සියළුම ලාංකීය අසන්නන් වෙත.

ප්‍රවෘති හා කාලීන වැඩසටහන් සමඟ ගීත වැඩසටහන්, දැනුම, ආකල්ප, කුසලතා විනෝදාස්වාදය සමඟින් ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවය රැකගැනීම උදෙසා දරණ ප්‍රයත්නයකි.

“රේඩියෝ රන් ලංකා” – ශ්‍රී ලාංකේය අපේ හඬ.

Radio Ran Lanka [ Online Radio ]
  1. Radio Ran Lanka [ Online Radio ]