රේඩියෝ රන් ලංකා

විදෙස් ශ්‍රී ලාංකේය රැකියා නියුක්තියන් සුවිශේෂී කොට සියලුම ලාංකීය අසන්නන් වෙත

ප්‍රවෘත්ති හා කාලීන වැඩසටහන් සමඟ ගීත වැඩසටහන්, දැනුම, ආකල්ප, කුසලතා විනෝදාස්වාදය සමඟින්

ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවය රැකගැනීම උදෙසා දරණ ප්‍රයත්නයකි.

Live Broadcast

Radio Ran Lanka
  1. 1. Radio Ran Lanka

Upcoming Events

05July

Pichcha Mal Poojawa

Anuradhapura Ruwanweli Maha Seya.
11December

Recent News

/
Get Updated!
02 October 2017

ජාත්‍යන්තර වැඩිහිටිදිනය වෙනුවෙන් රන්ලංකා සංවිධාන කල ජයශ්‍රි මහා බෝධීන් වහන්සේ නමස්කාරය

||
0 Comment
|
ජාත්‍යන්තර වැඩිහිටිදිනය වෙනුවෙන් රන්ලංකා සංවිධාන කල ජයශ්‍රි මහා බෝධීන් වහන්සේ නමස්කාරය.
Radio Ran Lanka [ Online Radio ]
  1. Radio Ran Lanka [ Online Radio ]